روت کوین چیست؟

روت‌کوینRRC نمایانگر یک ارزش حقیقی (مسکن) در خارج از دنیای دیجیتال است و می‌توان با ارائه آن به نهاد ناشر، مابه‌ازای فیزیکی آن را دریافت کرد. روت‌کوین برای دسترسی به محصول و خدمات استفاده می‌شود و می‌توان از آن برای دستیابی به اهداف مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاری استفاده کرد و از طریق فرایند عرضه اولیه (ICO) ایجاد، توزیع، فروخته و به گردش در می‌آید.